ជំពូកទី១៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះអគ្គិសនី​ (តង់ស្យុង អានុភាព និងថាមពល)

ជំពូកទី១៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះអគ្គិសនី​ (តង់ស្យុង អានុភាព និងថាមពល)


, , #ជពកទ១ #មលដឋនគរអគគសន #តងសយង #អនភព #នងថមពល

Fundamentals Of Electric Circuits Book Chapter 1: Basic Concepts – Voltage – Power – Energy ជំពូកទី២៖ ច្បាប់មូលដ្ឋានអគ្គិសនី …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Học bổng du học mỹ khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/hoc-bong-du-hoc-my

ICT4D-KH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *