ធម្មទេសនា ក្នុងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជា-វត្តព្រះគន្ធកុដិ -សិក្សាព្រះធម៌​ (មុំ​ សាវែន )

ធម្មទេសនា ក្នុងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជា-វត្តព្រះគន្ធកុដិ -សិក្សាព្រះធម៌​ (មុំ​ សាវែន )


70 , 5.00 , #ធមមទសន #កនងថងបណយមឃបជវតតពរគនធកដ #សកសពរធម #ម #សវន
ធម្មទេសនា ក្នុងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជា-វត្តព្រះគន្ធកុដិ -សិក្សាព្រះធម៌​ (មុំ​ សាវែន )
សាធុ ស្តាប់ធម៌អប់រំចិត្តប្រចាំថ្ងៃ សូមសុខចម្រើន
ដើម្បីទទួលបានវីឌីអូសិក្សាព្រះធម៌អប់រំចិត្តប្រចាំថ្ងៃ សូមចុចSubscribe
ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព មុំ សាវែន Mom Saven
Facebook
Page
Phone 092169106 / 0966767306

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Thủ tục du học khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/thu-tuc-du-hoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.