សេចក្តីមិនប្រមាទ!! – សំដែងព្រះធម៌ទេសនា ដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា – Ven.San Sochea

សេចក្តីមិនប្រមាទ!! – សំដែងព្រះធម៌ទេសនា ដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា – Ven.San Sochea


, , #សចកតមនបរមទ #សដងពរធមទសន #ដយលកមចសគរ #សន #សជ #VenSan #Sochea

សេចក្តីមិនប្រមាទ!! – សំដែងព្រះធម៌ទេសនា ដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា – Ven.San Sochea If you love my channel, don’t forget to …

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Du lịch khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/du-lich

Videos Dhamma HD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *