Power Mondays: The Follow-Up Mindset

Power Mondays: The Follow-Up Mindset


32 , nan , #Power #Mondays #FollowUp #Mindset

Facilitator:
Jonathan Lee: Regional Deputy Operating Principal, KW Malaysia Regional

Speakers:
Anita Sharma: Senior Real Estate Negotiator, Zeta Platform
Siti Beeb: Senior Real Estate Negotiator

Convert leads to clients by first adopting the right follow-up mindset!

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Định cư khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dinh-cu

Reapfield Properties Powered by KW Malaysia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *