Wormholes, eigenbranes and ensembles: Andreas Blommaert

Wormholes, eigenbranes and ensembles: Andreas Blommaert


46 , 5.00 , #Wormholes #eigenbranes #ensembles #Andreas #Blommaert
Wormholes, eigenbranes and ensembles: Andreas Blommaert
Presented as part of the Berkeley Center for Theoretical Physics string theory / HEP-QIS seminar on January 26, 2021.

Posted with permission of the speaker.

Nguồn: https://duhochoaky.edu.vn/

Xem thêm các Video Đại học Hoa Kỳ khác tại: https://duhochoaky.edu.vn/dai-hoc-hoa-ky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.